Przyszedł czas by to powiedzieć — Quantum CX zamraża swoją działalność.
Nasz produkt, na dzień dzisiejszy, przegrywa z rynkową rzeczywistą.

W tym liście chciałbym przybliżyć naszą sytuację, ale też podzielić się pewnymi wnioskami. Chciałbym Wam pokazać, że do porażki można się przyznać, a nawet wyjść z niej z podniesioną głową.

Jak do tego doszło?

Był luty 2020. Dwa miesiące wcześniej podpisaliśmy umowę inwestycyjną z dużym funduszem, którą negocjowaliśmy przez okrągły rok. Umowa ta nie tylko zapewniała nam środki na rozwój biznesu, ale także wdrożenie produktu u znaczących klientów.

Naszymi klientami były w tamtym czasie duże firmy, takie jak PKO BP, Santander Bank Polska czy…

Bartosz Rychlicki

Blockchain investor and ambassador. Managing Director at Seneka Fund.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store